मराठी बाराखडी इंग्रजीत | Marathi Barakhadi In English

मराठी बाराखडी इंग्रजीत | Marathi Barakhadi In English

नमस्कार मित्रांनो ! आपले या वेबसाईटवर खूप खूप स्वागत आहे या वेबसाईटवर तुम्हाला विविध निबंध वाचायला मिळतील.

आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही ” मराठी बाराखडी इंग्रजीत | Marathi Barakhadi In English “ या विषयावर निबंध घेऊन आलोत.

आम्हाला खात्री आहे की ,या वेबसाईट वरील सर्व निबंध वाचून आपणास नक्कीच आनंद मिळेल.

मराठी बाराखडी इंग्रजीत | Marathi Barakhadi In English

वाचनाचे आणि लिहिण्याची आवड ही सर्वांनाच असते परंतु वाटचाल आणि लिहायला हे प्रत्येकालाच जमत नसते त्यासाठी शिकण्याचे गरज असते किंवा आवड असते. परंतु वाचायला आणि लिहायला येण्यासाठी सर्वप्रथम शिकावे लागते ती म्हणजे “बाराखडी.”

मराठी बाराखडी इयत्ता बालवाडीपासून चौथी पर्यंतच्या सर्व येतना शिकवले जाते. बाराखडी चे वाचन शिकल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मराठी वाचायला येणे सोपे जाते.

ज्याप्रमाणे मराठी ची बाराखडी शिकल्यानंतर मराठी भाषा येते त्याप्रमाणेच इंग्रजी देखील बाराखडी आहे ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे एबीसीडी असे म्हणतो.आणि ती शिकल्यास इंग्रजीचे देखील वाचायला येते.

त्यामुळेच आपल्यातील बहुतेक मुलांना मराठी आणि इंग्रजी बाराखडी लिहिणे वाचणे खूप अवघड जाते त्यांच्यासाठी आम्ही आजच्या ब्लॉग मध्ये ” मराठी बाराखडी इन इंग्रजी बाराखडी “ घेऊन आलोत.

या ब्लॉग वरील इंग्रजी आणि मराठी बाराखडी चा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास आपणाला नक्कीच इंग्रजी किंवा मराठी वाचन करणे सोपे जाईल.

चला तर मग सुरु करूया, English to Marathi Barakhadi.

English to Marathi Barakhadi :

यामध्ये प्रथम आपण मराठी स्वर आणि व्यंजन यांची ओळख करून घेणार आहोत.

 मराठी स्वर | व्यंजन- Marathi Alphabet, Swar and Vyanjan:

मराठी भाषा मध्ये सर्वात जास्त महत्त्व ज्याला असते ते म्हणजे “मराठी बाराखडी” होय. परंतु, सर्वप्रथम बाराखडी शिकणे अगोदर आपल्याला मराठीतील स्वर आणि व्यंजन यांची माहिती असणे खूप गरजेचे आहे.

आज मी तुम्हाला मराठी बाराखडी त्यासोबतच स्वर आणि व्यंजन कोणते आहे हे सांगणार आहे आणि हे तुम्हाला इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा उपलब्ध करून देणार आहे.

 मराठी स्वर – Swar in Marathi and English

अ    आ      इ       इ       उ        ऊ

a     aa       i      ee      u      oo

 

ए     ऐ      ओ      औ ‌‌‌‌‌‌     अं ‌     अ:

e     ai       o       au     am     ah

 

मराठी व्यंजन – Vyanjan in Marathi and English, Marathi Alphabet

 

क      ख       ग       घ       च.        छ         ज      झ

Ka    kha     ga    gha    cha     chha      ja     jha

 

त्र      ट      ठ       ड ‌     ढ‌‌‌‌       ण      त       थ

Tr     ta     tha    da    dha    na     ta     tha

 

द       ध       न       प       फ       ब        भ        म

Da   dha   na     pa      pha     ba      bha     ma

 

य      र      ल ‌‌‌    व       श ‌ ‌‌‌     ष      स      ह

ya    ra     la     va     sha     sh     sa     ha

 

ळ        क्ष ‌        ज्ञ

la      ksha    dnya

 

संपूर्ण मराठी बाराखडी इन इंग्रजी बाराखडी – English to Marathi Barakhadi

 

क     का      कि      की      कु     कू     के     कै      को      कौ      कं       क:

Ka    kaa.    ki      kee     Ku     koo   ke   Kai     ko     kau    kam    kah

 

ख     खा     खि‌      खी      खु ‌‌‌‌       खू        खे        खै        खो       खौ        खं         ख:

Kh   kha    Khi   khee    khu    khoo    khe    khai      kho    khau    kahm    khah

 

ग     गा     गि     गी       गु       गू ‌‌‌‌      गे      गै      गो       गौ       गं        ग:

g     ga    gi     gee    gu    goo    ge    gai    go     gau    gam    gah

 

घ      घा      घि       घी       घु        घू         घे       घै        घो  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌    घौ       घं         घ:

gh   gha   ghi    ghee    ghu   ghoo   ghe   ghai    gho   ghu   gham   ghah

 

च‌      चा     चि‌      ची      चु        चू        चे‌      चै        चो      चौ      चौ       च:

Ch   cha   chi   chee   chu   Choo   Che   chai    Cho   chu   cham   chah

 

छ         छा        छि       छी        छु          छू         छे        छै         छो       छौ         छं           छ:

Chh    chha    chhi    chee    chhu   chhoo    chhe   chhai    chho   chhu   chham   chhah

 

ज      जा     जि    जी    जु     जू     जे    जै     जो     जौ      जं      ज:

Ja     jaa     ji     jee    ju   joo    je    jai     jo     jau   jam    jah

 

झ      झा      झि     झी       झु      झू       झे       झै      झो     झौ      झं       झ:

Jh     Jha    jahi   jhee    jhu   jhoo    jhe    jhai   jho   jhau   jham   jhah

 

ट      टा       टि       टी       टु       टू        टे       टै      टो       टौ          टं         ट:

Ta    taa      ti       tee     tu     too      te      tai     to      tau       tam      tah

 

ठ      ठा        ठि       ठी        ठु       ठू‌         ठे‌‌         ठै       ठो       ठौ         ठं         ठ:

Th    tha      thi     thee    thu    thoo      the      thai   tho     thau     tham   thah

 

ड        डा         डि        डी         डु         डू‌        डे         डै        डो       डौ        डं       ड:

da      da         di        dee      du       doo     de        dai     do       dau    dam   dah

 

  ढ        ढा‌      ढि       ढी        ढु        ढू        ढे         ढै        ढो ‌‌‌‌       ढौ            ढं          ढ:

dha     dha    dhi   dhee    dhu    dhoo   dhe    dhai     dho    dhau     dham    dhah

 

ण      णा        णि       णी         णु       णू       णे      णै       णो       णौ        णं        ण:

na     naa      ni       nee       nu     noo    ne    nai      no     nau     nam     nah

 

त        ता        ति ‌‌‌‌       ती       तु  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌     तू       ते        तै        तो      तौ        तं‌         त:

ta      taa        ti        tee     tu     too     te      tai        to     tau     tam      tah

 

थ      था       थि        थी       थु        थू        थे       थै        थो         थौ         थं          थ:

th    tha      thi     thee    thu    thoo    the    thai     tho     thau     tham    thah

 

द       दा       दि‌         दी        दु       दू        दे        दै       दो       दौ         दं        द:

da    daa      di       dee      du    doo     de      dai     do     dau     dam     dah

 

ध‌       धा        धि       धी        धु         धू          धे          धै        धो        धौ          धं         ध:

dh   dha     dhi     dhee    dhu    dhoo     dhe      dhai    dho    dhau    dham    dhah

 

न       ना        नि       नी        नु       नू        ने        नै       नो        नौ        नं         न:

na    naa       ni      nee     nu     noo     ne     nai      no      nau     nam    nah

 

प        पा      पि       पी  ‌‌‌‌      पु        पू ‌‌‌‌      पे        पै       पो       पौ         पं         प:

pa     paa    pi      pee      pu     poo    pe     pai      po     pau     pam     pah

 

फ      फा‌        फि       फी          फु         फू        फे         फै        फो        फौ          फं          फ:

ph     pha      phi     phee     phu      phoo    phe      phai     pho     phau      Pham    phah

 

ब        बा        बि       बी‌        बु‌‌        बू        बे       बै       बो        बौ        बं ‌‌‌     ‌  ब:

ba     baa       bi      bee     bu     boo     be     bai      bo      bau    bam    bah

 

भ       भा         भि         भी        भु         भू         भे         भै        भो    ‌     भौ         भं          भ:

bh    bha      bhi      bhee     bhu     bhoo    bhe     bhai     bho     bhau    bham     bhah

 

 म       मा        मि        मी       मु ‌‌‌‌       मू         मे        मै        मो       मौ         मं         म:

ma    maa      mi     mee    mu      moo    me     mai      mo   mau     mam    mah

 

‌य      या        यि        यी        यु       यू      ये       यै       यो        यौ        यं        य:

ya     yaa      yi      Yee       yu     yoo   ye     yai      yo       yau      yam   yah

 

 र       रा        रि       री       रु       रू       रे        रै        रो       रौ        रं         र:

ra      raa      ri       ree     ru      roo      re      rai      ro     rau     ram      rah

 

ल       ला        लि         ली       लु       लू        ले        लै       लो       लौ        लं        ल:

la      laa        li          lee       lu      loo      le       lai       lo       lau      lam     lah

 

व        वा        वि        वी        वु         वू         वे        वै         वो         वौ        वं         व:

va     vaa      vi         vee     vu       voo      ve      vai        vo       vau     vam     vah

 

श       शा       शि        शी        शु         शू         शे        शै        शो        शौ        शं        श:

sh     sha      shi      shee     shu     shoo     she     Shai     sho     shau    sham   shah

 

ष        षा       षि        षी          षु         षू         षे         षै        षो       षौ          षं         ष:

Sh     sha     shi      shee     Shu      sho     she     Shai     sho    shau     sham    shah

 

स         सा         सि        सी   ‌     सु        सू         से       सै       सो       सौ        सं       स:

sa       saa         si       see       su       soo       se     sai       so     sau     Sam     sah

 

 ह        हा        हि        ही        हु          हू   ‌      हे        है          हो         हौ         हं         ह:

ha       ha        hi      hee      hu       hoo      he      hai         ho      hau      ham     hah

 

ळ      ळा      ळि       ळी   ‌   ळु‌‌       ळू       ळे         ळै     ‌   ळो       ळौ          ळं       ळ:

la      laa       li        lee      lu       loo      le         lai        lo       lau         lam     lah

 

 क्ष       क्षा       क्षि        क्षी        क्षु          क्षू          क्षे         क्षै         क्षो         क्षौ      ‌‌‌      क्षं             क्ष:

Ksh    ksha   kshi    kshee   kshu     kshoo   kshe   khsai    vksho    kshau    kasham    kashah

    ज्ञ          ज्ञा         ज्ञि          ज्ञी           ज्ञु            ज्ञू            ज्ञे           ज्ञै           ज्ञो         ज्ञौ‌           ज्ञं          ज्ञ:

Dnya    dnyaa     dnyi     dnyee     dnyu     dnyoo     dbye      dnyai     dnyo    dnyau    dnyn     dnyh

 

तर मित्रांनो ! ” मराठी बाराखडी इंग्रजीत | Marathi Barakhadi In English “  वाचून आपणास आवडली असेल तर तुमच्या सर्व मित्रांना अवश्य शेअर करा.

” मराठी बाराखडी इंग्रजी बाराखडी | English to Marathi Barakhadi “ यामध्ये आमच्याकडून काही पॉईंट  राहिले असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा.


ये निबंध देखील अवश्य वाचा :-

धन्यवाद मित्रांनो !

Leave a Comment